Archief

Jaarverslag St. Leerlingenzorg NW-Veluwe 2021

6 juli 2022

Regionale bijeenkomst Samenwerking Jeugd en onderwijs

14 oktober 2021

Samenwerkingsverbanden maken plannen om reserves af te bouwen

9 juli 2021

Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, hebben een plan gemaakt om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Een eerste analyse laat zien dat de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021) wordt behaald. Dat is een mooi eerste resultaat. Ook de geplande afbouw voor 2022 is in lijn met het sectorplan. Het definitieve rapport van de eerste monitoring (op basis van de ingediende plannen) wordt in de eerste week van september aan de minister aangebonden.

Herziene Onderzoekskader 2021 – Inspectie van het Onderwijs

2 juli 2021

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Vacature beleids-/kwaliteitsmedewerker (0,8 fte)

14 juni 2021

-VACATURE VERVULD- Wij zijn op zoek naar een beleids-/kwaliteitsmedewerker voor 0.8 fte.

Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro op zijn vroegst in 2025 ingevoerd

3 juni 2021

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een nieuwe verdelingssystematiek voor de gelden voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Inmiddels is duidelijk geworden dat deze nieuwe systematiek niet voor 2025 ingevoerd zal worden.

FAQ Privacy en gegevensdeling in de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

1 juni 2021

Er leven veel vragen rond privacy en het delen en verwerken van persoonsgegevens tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden. Deze verzameling van de veelgestelde vragen geeft antwoorden.

Eenmalige verlenging TLV

20 mei 2021

Na signalen vanuit het gespecialiseerd onderwijs dat veel SO-scholen de administratieve lasten die voortvloeien uit de aanvraag voor een TLV-verlenging als te zwaar beschouwen in deze tijden van pandemie, zijn het Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo, de Sectorraad GO, de PO-Raad en het ministerie van OCW met elkaar in overleg getreden over mogelijke oplossingen.

Online themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen

31 maart 2021

Op 28 januari vond de online bijeenkomst plaats over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen.

Maatregel 23: samenwerkingsverbanden stellen een eigen plan op voor 7 mei

19 maart 2021

De gezamenlijke samenwerkingsverbanden hebben een collectief plan aangeboden aan minister Slob voor het terugdringen van mogelijk bovenmatige reserves. De minister heeft als volgt op dit plan gereageerd: “Het Sectorplan voorziet in een ambitieuze en realistische agenda op hoofdlijnen voor de afbouw van de bovenmatige reserves bij samenwerkingsverbanden”, schrijft de minister. “Daarmee wordt voor nu voldaan aan de maatschappelijke oproep om onderwijsbudgetten niet onnodig op te potten, maar in te zetten voor leerlingen die dat nodig hebben. De komende tijd zal het plan nog aangescherpt moeten worden voor wat betreft de monitoring. Daarover treed ik in overleg met de werkgroep die het Sectorplan heeft opgesteld”, aldus de minister.

Scholen worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten

18 maart 2021

Als gevolg van de coronacrisis past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten en er vindt geen publicatie plaats van de onderwijsresultatenoverzichten op onze website. Op deze pagina leest u wat dit precies betekent voor onderzoeken, oordelen en publicatie van berekende oordelen van onderwijsresultaten.

Middelen passend onderwijs zijn niet bestemd voor bestrijding taalachterstanden (NT2)

17 maart 2021

Samenwerkingsverbanden krijgen bekostiging voor lichte en zware ondersteuning bedoeld voor de materiële instandhouding en de personeelskosten. Dit bedrag mag uitsluitend worden besteed aan de kosten voor de materiële instandhouding en de personeelskosten die samenhangen met de inrichting van de ondersteuningsstructuur binnen het samenwerkingsverband. Hoewel een taalachterstand een specifieke onderwijsbehoefte is die vraagt om specifieke ondersteuning, valt deze buiten de scope van passend onderwijs en mag daarom niet vanuit de middelen passend onderwijs worden bekostigd.

Scholen ervaren verzwaring door wijziging leerlingpopulatie vso

8 maart 2021

Besturen en scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) ervaren sinds de invoering van passend onderwijs dat het onderwijs aan hun leerlingen zwaarder is geworden. Ze schrijven dat toe aan veranderingen in de leerlingpopulatie. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Themabijeenkomst Toren van Houvast

9 februari 2021

Op 2 februari 2021 organiseerden wij onze jaarlijkse themabijeenkomst. Door corona was deze bijeenkomst anders dan anders, met name omdat deze online plaatsvond.

Dringend advies voor gebruik mondkapjes in het V(S)O per 5 oktober

2 oktober 2020

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen).

Onderzoek Kinderombudsman passend onderwijs

28 september 2020

Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften niet genoeg hulp krijgen op school. Zij lopen op school vaker tegen problemen aan in het passend onderwijs dan kinderen met lichte ondersteuningsvragen. Dit meldt de Kinderombudsman.

Protocol heropening voortgezet onderwijs

29 mei 2020

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 19 mei, het definitieve protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Dit protocol bevat een aantal verplichtingen en verschillende adviezen zodat alle scholen op 2 juni verantwoord open kunnen.

Extra geld onderwijs door coronacrisis

25 mei 2020

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs. Er gaat €200 miljoen naar studenten om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarnaast investeert het kabinet €244 miljoen in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo als extra ondersteuning voor leerlingen die dat door de coronacrisis nodig hebben.

Handreiking voor het vervoer van leerlingen

25 mei 2020

Het is de bedoeling dat zo min mogelijk leerlingen na de heropening van de scholen gebruik maken van het openbaar vervoer. Samen met regionale vervoerders en de ministeries van OCW en I&W heeft de VO-raad een handreiking gemaakt om er voor te zorgen dat elke leerling weer daadwerkelijk naar school kan komen.

Thuisschoolmaatje ook actief in onze regio

19 mei 2020

De VO-raad (vereniging voor scholen binnen het voortgezet onderwijs) heeft uit een snelle peiling onder schoolbesturen geconcludeerd dat ongeveer een vijfde van de leerlingen wel een steuntje in de rug kan gebruiken, omdat zij moeite hebben met het afstandsonderwijs. De VO-raad heeft namens de sector actie ondernomen juist deze groep te steunen door Thuisschoolmaatje te starten. Zij sluiten hiervoor aan bij een initiatief van Academie Tien, een school in het Utrechtse Leidsche Rijn.

Nieuwsbrief april 2020

16 april 2020

Inmiddels zijn we een aantal weken en ontwikkelingen verder in deze Corona-tijd. Wij brengen u graag op de hoogte van de updates tot nu toe in onze nieuwsbrief.

OCW publiceert slaag-zakregeling

9 april 2020

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling.

Nieuwsbrief maart 2020

1 april 2020

Het sluiten van de scholen tot en met de meivakantie heeft grote gevolgen voor het onderwijs, jeugdzorg, JGZ en welzijnswerk in de regio. Hoe de periode erna er uit zal zien is momenteel nog niet te zeggen. Stichting Leerlingenzorg helpt graag mee aan de best mogelijk informatievoorziening in deze verwarrende tijden. Daarom publiceren we komende weken tweewekelijks een nieuwsbrief over corona-gerelateerde zaken. Daarnaast plaatsen we regelmatig nieuwe updates op onze website.

Kabinet verlengt maatregelen tegen corona tot en met 28 april

31 maart 2020

Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft premier Rutte gezegd op een persconferentie na het crisisberaad tussen de meest betrokken ministers.

Geen centrale examens dit jaar

24 maart 2020

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Dit zijn de nieuwe maatregelen van het kabinet

23 maart 2020

Het kabinet maakte vanavond een reeks nieuwe maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Rutte zei dat een volledige lockdown nog niet nodig is, maar dat dat een volgende stap zou kunnen zijn.

Corona en de gevolgen voor passend onderwijs

20 maart 2020

De huidige situatie rond het coronavirus roept bij scholen en samenwerkingsverbanden vragen op die betrekking hebben tot passend onderwijs. En met name wat de gevolgen zijn voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. Tegelijkertijd zien we dat er door het hele land prachtige initiatieven ontstaan. Hieronder vindt u een overzicht met interessante informatie van het Steunpunt Passend Onderwijs.

Richtlijnen i.v.m. Coronavirus

16 maart 2020

Aan alle leerlingen, ouders, collega’s en netwerkpartners. Gisteren, 15 maart 2020, is een nieuwe stap gezet in de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Met ingang van vandaag tot 6 april 2020 zijn alle onderwijsvoorzieningen gesloten. Alleen voor kinderen wiens ouders in vitale sectoren werkzaam zijn, kunnen naar scholen komen voor opvang.

Informatie over het coronavirus

3 maart 2020

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) roept ook bij scholen vragen op. Over hoe om te gaan met leerlingen die terugkomen van vakanties bijvoorbeeld. En over geplande leerlingenreizen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste informatiebronnen en instanties waar scholen terecht kunnen. De VO-raad adviseert scholen de berichtgeving van deze instanties goed in de gaten te houden.

Groep scholen roept op tot meer ruimte voor doorstroom met maatwerkdiploma

3 maart 2020

Een grote groep scholen heeft een brief gestuurd aan ministers Slob en Van Engelshoven met de oproep tot meer regelruimte voor doorstroom met een diploma met vakken op meerdere niveaus. De ondertekenende scholen verzorgen maatwerktrajecten voor hun leerlingen en willen samen met het vervolgonderwijs onderzoeken hoe de maatwerkdiploma’s van deze leerlingen in het vervolgonderwijs beter ingezet kunnen worden, met behoud van het civiel effect van het diploma. Ook benoemen de scholen de mogelijkheden die zij zien om scholen en vervolgopleidingen hiervoor meer regelruimte te geven.

Schoolverzuim aanpakken

2 maart 2020

Schoolverzuim: wat verstaan we daaronder en hoe ontstaat het? De nieuwe publicatie ‘Schoolverzuim aanpakken’ (NJi) geeft een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek.

Wetsvoorstel doorstroomrecht aangenomen

28 februari 2020

De Tweede Kamer heeft donderdag het wetsvoorstel 'Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’ aangenomen, met een belangrijke wijziging: er komt een algemeen doorstroomrecht voor havo-vwo.

Minister Slob: meer ruimte binnen experiment samenwerking speciaal en regulier onderwijs

14 februari 2020

Minister Slob wil het bestaande experiment voor samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs verlengen en verbreden. Dat maakte hij op 12 februari bekend op het congres ‘Naar inclusiever onderwijs’ in Bussum. Binnen dit experiment kunnen scholen kinderen uit het speciaal en regulier onderwijs makkelijker in één klas plaatsen.

Themabijeenkomst "Door welke bril kijk jij" groot succes

6 februari 2020

Op 4 februari 2020 organiseerde het samenwerkingsverband St. Leerlingenzorg NW-Veluwe haar jaarlijkse themabijeenkomst. Dit jaar stelden we de deelnemers de vraag: "Door welke bril kijk jij?"

Special Verrassend Passend

5 december 2019

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede financiële samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen. Maar met durf, creativiteit, een gezamenlijke focus en investeringen is dit wel degelijk mogelijk. Dat is de boodschap van de special Verrassend Passend.

ALV: Leden VO-raad stellen speerpunten voor passend onderwijs vast

29 november 2019

Tijdens de ALV tweedaagse van 27 en 28 november jl. hebben de leden van de VO-raad ingestemd met de ‘inbreng voor de evaluatie van passend onderwijs in 2020’. In deze inbreng – die de VO-raad en PO-Raad gezamenlijk hebben opgesteld op basis van gesprekken binnen en buiten de sector – geven de sectorraden aan dat passend onderwijs doorontwikkeld moet worden. Daarbij wordt ook aangegeven wat al goed gaat, wat nog verbeterd kan worden en waar wet- en regelgeving aangepast zou moeten worden.

Meerjarig onderzoek naar passend onderwijs en themaonderzoek swv

25 november 2019

De Inspectie van het Onderwijs gaat de komende jaren onderzoek doen ‘naar de effecten van verschillen in beleidskeuzes tussen samenwerkingsverbanden (swv) voor leerlingen. Dat meldt de inspectie in haar nieuwsbrief van november 2019.

Onderwijsraad: Organiseer passend onderwijs niet op particuliere scholen

13 november 2019

Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. In een maandag verschenen advies stelt de raad dat het dan ook niet gewenst is om wettelijk mogelijk te maken dat particulier onderwijs de zorg voor kinderen met een zware ondersteuningsvraag overneemt. Wel kunnen publieke scholen bij particuliere scholen expertise en materiaal inkopen.

Nieuwsbrief november 2019

11 november 2019

De nieuwsbrief van november 2019 is verstuurd!

Het Onderwijs Zorg Centrum (OZC) in Harderwijk

8 november 2019

Het Onderwijs Zorg Centrum (OZC) is er voor díe leerlingen die op school vast lopen en waarbij het (nog) niet helder is wat er nodig is om het proces vlot te trekken. Vaak is er al van alles aan gedaan om een leerling binnenboord te houden, maar is de ondersteuningsbehoefte nog niet helder of is er een time out nodig. Voor die leerlingen is het beter om tijdelijk afstand van de school te kunnen nemen. Zij kunnen dan terecht op het OZC, tot ze weer klaar zijn om terug te gaan naar school of om te kijken of er een betere passende school in de regio is. En ook voor leerlingen die al een tijdje thuiszitten kan het OZC een passende tijdelijke oplossing zijn om terug te keren naar het onderwijs.

Vanaf 1 november toezicht en handhaving zorgplicht passend onderwijs

18 oktober 2019

Op 1 augustus 2013 trad de Wet Passend Onderwijs in werking. Deze wet heeft als doel dat scholen in het funderend onderwijs op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier passend onderwijs realiseren. De kern van de wet is de zorgplicht voor passend onderwijs. Scholen moeten deze zorgplicht vervullen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze moeten ervoor zorgen dat deze leerlingen altijd een passende plek krijgen.

Passend onderwijs, waarom lukt het soms wel?

3 oktober 2019

Sinds de invoering van passend onderwijs zijn er vooral negatieve geluiden te horen. Want hoewel scholen zorgplicht hebben, krijgen kinderen met een beperking er niet makkelijk een plek. En als er plek is, blijkt vaak dat ze niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. De wachtlijsten voor speciaal (basis)onderwijs lopen inmiddels weer flink op. Maar er zijn gelukkig ook scholen waar het wel goed gaat.

Doe mee aan besturenonderzoek passend onderwijs

2 oktober 2019

Schoolbesturen vormen een belangrijke schakel binnen passend onderwijs; om te kunnen komen tot een goede evaluatie van dit stelsel is hun input dan ook cruciaal. In dit kader zet het ministerie van Onderwijs – dat momenteel een evaluatieprogramma passend onderwijs uitvoert – dit najaar een groot onderzoek uit onder schoolbesturen, waarbij hun perspectief op passend onderwijs in kaart wordt gebracht. Alle schoolbesturen wordt gevraagd hierover een online enquête in te vullen.

Conferentie onderwijs-jeugd 31 oktober 2019

26 september 2019

Ieder kind heeft recht op een kansrijke ontwikkeling en recht op onderwijs. Wanneer ouders, kinderen en professionals vanuit gemeente, jeugdhulp en onderwijs de handen ineen slaan ontstaan en ontwikkelkansen voor kinderen! Samen maken we het verschil! Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en jeugd vraagt erom dat men elkaar kent. Alleen zo kan inhoud worden gegeven aan daadwerkelijk interprofessioneel samenwerken. Op donderdag 31 oktober 2019 ontmoet onderwijs en jeugd elkaar bij het Van der Valk Veenendaal.

Prinsjesdag brengt geen extra investeringen voor onderwijs

19 september 2019

De onderwijsbegroting brengt geen extra investeringen voor het onderwijs. Aan de nijpende lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs geeft het kabinet ook in 2020 niks extra’s uit. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is ‘ongelofelijk zwaar teleurgesteld’.

WISC-V toegestaan als intelligentietest

5 september 2019

Eerder was het al wel mogelijk om de WISC-V af te nemen, maar was deze nog niet officieel toegestaan. Inmiddels is deze regeling gewijzigd en is de WISC-V voorlopig twee jaar goedgekeurd; er zijn nog onvoldoende onderzoekresultaten naar de criteriumvaliditeitbekend.

Kinderombudsman: geen toegang tot passend onderwijs door knelpunten leerlingenvervoer

3 september 2019

Gemeenten kijken bij het regelen van het leerlingvervoer niet genoeg naar de belangen van het kind. Maatwerk komt nog te weinig voor en vaak prevaleren financiële aspecten. Dat concludeert de kinderombudsman in een rapport dat vandaag verschijnt. Scholen zijn veel tijd kwijt met het leerlingvervoer. “Het is toch bijzonder dat ik een halve baan nodig heb voor de coördinatie van het leerlingvervoer”, zegt Paul Goossens van Mgr. Hanssenschool in Limburg.

Onderzoek zet aannames passend onderwijs recht

15 juli 2019

De Tweede Kamer sprak met onderzoekers van het NRO over passend onderwijs. Daarin zetten de onderzoekers een paar bekende aannames over de gevolgen van passend onderwijs recht.

Leerpleinen op het Nuborgh College Oostenlicht

9 juli 2019

Op het Nuborgh College Oostenlicht is het LWOO anders ingericht dan op de meeste scholen. De leerlingen werken niet in lokalen, maar op leerpleinen. Op deze leerpleinen zijn zo’n 60 leerlingen en een kernteam van 4 docenten aanwezig. Het leerplein omvat ook twee instructielokalen. In die instructielokalen krijgen de leerlingen les in de kernvakken. Op het plein kunnen ze verder werken aan hun eigen leerdoelen, alleen of in groepjes, is er mogelijkheid tot coaching, vinden mentorgesprekken plaats en is er verlengde instructie. Er wordt gewerkt met een weekplanner waar de leerdoelen van één week op staan. De leerlingen dragen hiervoor zelf de verantwoordelijkheid, waardoor het werk serieus genomen wordt.

Nieuwsbrief juli 2019

9 juli 2019

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar is verstuurd. Wil je meer weten over de stand van zaken van de hoogbegaafdheidssubsidie, het bezoek van de Inspectie van onderwijs en nog veel meer?

Leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs krijgen straks diploma

8 juli 2019

Voortaan krijgen alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil de leerlingen meer erkenning geven.

Kamer wil landelijke norm voor basisondersteuning per schoollocatie

8 juli 2019

In het algemeen overleg van 26 juni werd al duidelijk dat de politiek fors wil ingrijpen in Passend onderwijs. In de nacht van 4 juli is een aantal moties aangenomen, onder andere over de effectiviteit van samenwerkingsverbanden, het wettelijk vastleggen van basisondersteuning en het beperken van financiële reserves.

Heeft mijn kind recht op leerlingenvervoer?

4 juli 2019

De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een vergoeding voor “passend vervoer” naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het vervoer is bestemd voor leerlingen die zelf niet naar school kunnen, bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school te ver weg ligt.

Tweede Kamer over passend onderwijs: grote verbeterslag nodig

28 juni 2019

Op 26 juni hebben de leden van de Vaste Kamercommissie OCW in een debat van ruim vier uur kritische vragen gesteld aan minister Slob over passend onderwijs, dat volgens hen nog niet goed functioneert. De minister gaf in een reactie aan dat wel goede vooruitgang wordt geboekt; hij wil deze positieve beweging voortzetten.

Inspectie spreekt schoolbesturen en samenwerkingsverbanden aan op hoge reserves

22 juni 2019

Nog dit jaar zal de Onderwijsinspectie schoolbesturen en samenwerkingsverbanden aanspreken die hoge reserves aanhouden. Dit kondigen de ministers van OCW aan in een brief aan de Tweede Kamer. Deze schoolbesturen en samenwerkingsverbanden wordt om een nadere uitleg gevraagd en eventueel om met een onderbouwd plan te komen voor de inzet van bovenmatige reserves. Op basis van nader onderzoek stelt de Onderwijsinspectie signaleringswaarden vast om te bepalen wanneer een schoolbestuur of samenwerkingsverband te hoge reserves aanhoudt.

Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan de onderwijspraktijk?

6 juni 2019

De Onderwijsraad bereidt een advies voor over onderwijsondersteuning. Hij geeft antwoord op de volgende vraag: Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie in de onderwijspraktijk en welke rollen en verantwoordelijkheden hebben overheid en scholen daarin? Het advies betreft de volgende onderwijssectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het hoger onderwijs komt in het advies niet als ‘afnemer’ van onderwijsondersteuning aan de orde, maar wel als ‘aanbieder’ van ondersteuning.

Extra investeringen in jeugdzorg en onderwijs

4 juni 2019

Het kabinet steekt fors extra geld in defensie, klimaat, en (jeugd)zorg. Ook trekt het extra geld uit voor het onderwijs, de rechtspraak en vangt het de financiële gevolgen op van het eerder genomen besluit om nog sneller dan vorig jaar gepland minder gas te winnen uit de Groninger gasvelden. Dat staat in de Voorjaarsnota die minister Hoekstra van Financiën vandaag aan de Kamer heeft aangeboden. Dit meldt het ministerie van financiën.

Extra aandacht voor passend onderwijs tijdens landelijke actieweek thuiszitters

3 juni 2019

Deze week is het de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Van 3 tot en met 7 juni worden door scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in diverse regio’s activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor het terugdringen van het aantal leerlingen dat thuiszit zonder passend onderwijs. Dit meldt Steunpunt Passend Onderwijs.

Ruim 1,3 miljoen jongeren met chronische aandoening

11 april 2019

Het Verwey-Jonker Instituut heeft vanaf 2017 de omvang en maatschappelijke impact van chronische aandoeningen bij kinderen en jongeren in Nederland onderzocht, in opdracht van het FNO-programma Zorg én Perspectief. Onderzoeksdoel was een actueel inzicht te krijgen in het aantal en de samenstelling van de doelgroep en het verschil in maatschappelijke perspectief van deze jongeren in vergelijking met hun gezonde leeftijdsgenoten.

Extra geld voor doorstroomprogramma’s PO-VO

11 april 2019

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen, ook in de doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs. Daarom is het subsidiebedrag voor de doorstroomprogramma’s PO-VO verhoogd. Voor 2019 is voor deze doorstroomprogramma’s ruim €16 miljoen beschikbaar: €1000 per deelnemende leerling met een maximum van 124 leerlingen per doorstroomprogramma.

Tweede Kamer pleit voor minder administratieve rompslomp bij Passend onderwijs

11 maart 2019

De Tweede Kamer vindt dat het minder ingewikkeld moet worden om onderwijs en zorg te regelen voor kinderen van wie duidelijk is dat zij ernstige beperkingen hebben op fysiek en mentaal gebied. Voor deze leerlingen moeten nu op verschillende plekken budgetten worden aangevraagd. Een belangrijk pijnpunt is de looptijd van de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Samenwerkingsverbanden geven een tlv af voor één, twee of drie jaar, terwijl duidelijk is dat er voor de hele schoolperiode een tlv nodig is. De motie hierover, ingediend door Eppo Bruins van de CU, wordt kamerbreed gesteund.

Geld voor technisch vmbo nu ook voor voortgezet speciaal onderwijs

1 maart 2019

Twee van de honderd miljoen euro die het kabinet uittrekt voor technisch vmbo, gaat vanaf nu naar het voortgezet speciaal onderwijs. Per leerling is het bedrag gelijk aan het bedrag voor reguliere vmbo-leerlingen. Dat maakte minister Slob (Onderwijs) bekend.

Merijn kan niet naar gewone scholen: 'Rolstoeltoilet was alleen voor leerkrachten'

21 februari 2019

Duizenden kinderen met een beperking gaan niet naar school vanwege lichamelijke of psychische redenen. De zorg die zij nodig hebben, zou beter moeten aansluiten bij scholing zodat ook zij onderwijs kunnen genieten, vinden hoogleraren en belangenorganisaties. Om hun punt kracht bij te zetten gaven vandaag drie minderjarige ambassadeurs van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) voorafgaand aan een debat over onderwijs en zorg een sloophamer aan ministers Slob voor Onderwijs en De Jonge van Volksgezondheid.

Nieuwsbrief februari 2019

18 februari 2019

De eerste nieuwsbrief van 2019 is uit. Wil je meer lezen over onze themamiddag 'Inclusie' of het gesprek met een aantal leden van de Tweede Kamer?

Themabijeenkomst 'Inclusie' was opnieuw een succes

12 februari 2019

Op 5 februari 2019 organiseerde Stichting Leerlingenzorg weer haar jaarlijkse themamiddag. Deze keer stond de middag in het teken van 'Inclusie'. Een onderwerp dat al veel besproken wordt en waar iedereen wel een mening over heeft.

Project e-VOlve voor leerlingen uit groep 8 op Groevenbeek Putten

4 februari 2019

Steeds meer scholen organiseren activiteiten waardoor het voor kinderen uit groep 8 makkelijker wordt om de overstap naar de brugklas te maken. Ook het Christelijk College Groevenbeek in Putten heeft een programma opgezet voor leerlingen uit groep 8. Het programma heeft de naam e-VOlve en is bedoeld voor leerlingen die in groep 8 qua leerontwikkeling of op sociaal-emotioneel gebied worden belemmerd, op hun eigen niveau werken, praktisch ingesteld zijn en de overstap naar het voortgezet onderwijs spannend vinden. Het programma loopt nu voor het tweede jaar.

Lucelle Deneer van Groevenbeek Ermelo verkozen tot 'Leraar van het jaar 2018'

29 januari 2019

De Harderwijkse maatschappijleer docent Lucelle Deneer van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo is zaterdagmiddag uitgeroepen tot 'Leraar van het jaar 2018-2019' in het voortgezet onderwijs.

Uitnodiging themamiddag ‘INCLUSIE’

15 januari 2019

Op dinsdag 5 februari 2019 organiseert het samenwerkingsverband V(S)O stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe de jaarlijkse themamiddag. Tijdens deze bijeenkomst denken we samen na over het thema INCLUSIE.

Vertelpunt Passend Onderwijs

19 december 2018

Passend onderwijs leeft. Samen werken we er hard aan om kinderen en jongeren beter te ondersteunen. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijk zijn er ook nog verbeteringen nodig. Vanaf 9 januari komt er een landelijk online vertelpunt, waarin professionals, ouders en leerlingen hun ervaring met Passend onderwijs kunnen delen. De thema’s die uit deze gedeelde ervaringen naar voren komen, zijn een goed startpunt voor regiogesprekken met minister Slob van Onderwijs.

Titel gezocht voor ons nieuwe ondersteuningsplan!

17 december 2018

In de periode 2014-2018 hebben we in de regio NW Veluwe gezamenlijk invulling gegeven aan passend onderwijs. Verbinden, samenwerken en vertrouwen zijn het fundament van de samenwerking in onze regio. Dit biedt kwalitatief het best passende, maar ook betaalbaar onderwijs aan onze leerlingen. Voor de periode 2019-2023 staan we op en stevig fundament om samen verder te bouwen aan goed onderwijs voor elke leerling.

Nieuwsbrief december 2018

17 december 2018

De kerstvakantie nadert en dat betekent dat we de laatste nieuwsbrief van 2018 hebben verstuurd. Een nieuwsbrief waarin we ingaan op de successen binnen het samenwerkingsverband VO2509, nieuwe ontwikkelingen die in 2019 aan bod gaan komen en we stellen een prijs beschikbaar voor diegene die de beste naam voor ons ondersteuningsplan bedenkt. Veel leesplezier!

Onderwijsraad: te veel differentiatie in onderwijsstelsel

14 december 2018

De raad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel met als doel het op onderdelen aan te passen. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen wordt de manier waarop we het onderwijs georganiseerd hebben problematisch: (1) jongeren uit verschillende sociale groepen komen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen in het onderwijs; (2) plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt steeds bepalender voor het eindniveau van jongeren; (3) permanente educatie heeft geen formele plek in het onderwijsstelsel.

Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

12 december 2018

Minister Slob gaat de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voor een periode van vier jaar stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. Toekenning van subsidie gebeurt op basis van een inhoudelijke beoordeling van activiteitenplannen. De aanvraag kan worden ingediend van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.

Samenwerking succesfactor voor transferklassen Harderwijk en Zeewolde

10 december 2018

In het schooljaar 2011-2012 startten de dr. A. Verschoorschool en het Morgen College in Harderwijk hun samenwerking om de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs voor de leerlingen die daar moeite mee hebben, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zij bieden vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) onderwijs aan de eerste twee leerjaren van het vmbo. Daarbij is het programma zo samengesteld dat de leerlingen toewerken naar de overgang naar het reguliere onderwijs in jaar drie op het Morgen College en naar een regulier vmbo-diploma aan het einde van leerjaar 4.

Jeugdjournaal te gast op Groevenbeek Putten

10 december 2018

Steeds meer scholen organiseren activiteiten waardoor het voor kinderen uit groep 8 makkelijker wordt om de overstap naar de brugklas te maken. Een goede zaak, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in het Jeugdjournaal van maandag 3 december.

René Peeters: "Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij"

7 december 2018

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies dat kwartiermaker René Peeters op 7 december 2018 overhandigde aan de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd waar de VO-raad ook aan deelneemt.

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen schooldiploma

4 december 2018

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen voortaan een schooldiploma. Dat gaat minister Slob (Onderwijs) in de wet vastleggen, zo schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee wil de minister leerlingen in het praktijkonderwijs de erkenning geven die zij verdienen.

Internetconsultatie wetsvoorstel vervolgtraject lwoo en pro uitgesteld

4 december 2018

De geplande internetconsultatie over het wetsvoorstel voor een nieuw bekostigingsmodel leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs (lwoo/pro) en het loslaten van de criteria, procedure en licenties voor lwoo, is uitgesteld. Eerst is nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen wat het beste verdeelmodel is, aldus minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief, die op 4 december werd verzonden, maakte de minister ook bekend dat leerlingen in het pro een schooldiploma krijgen en dat verder wordt geïnvesteerd in de samenwerking tussen het pro en het vmbo/mbo.

Governance passend onderwijs wordt versterkt

30 november 2018

De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad nam een aantal maatregelen om de governance van passend onderwijs te verbeteren, waaronder het instellen van onafhankelijk toezicht.

Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet

28 november 2018

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren?

Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben

24 november 2018

Het kabinet komt met een set maatregelen, waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs te krijgen. Elk kind moet de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen, indien nodig met een aangepast programma op school of in een zorginstelling. De ministerraad stemt in met dit voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe doet het goed!

7 november 2018

De Wet passend onderwijs trad op 1 augustus 2014 in werking. Dit betekende nogal wat voor de scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. De afspraken die wij als samenwerkingsverband maken, leggen wij vast in het ondersteuningsplan. Het huidige ondersteuningsplan loopt van 2014 tot en met 2018. In 2015 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste taken van het samenwerkingsverband. Nu met de nieuwe planperiode in het vooruitzicht hebben we dit onderzoek opnieuw uitgevoerd.

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

6 november 2018

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een landelijk onderzoek laten doen naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.

OplossingenLab 2: Verbinding tussen onderwijs en zorg

2 november 2018

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ook EMB-kinderen met een complexe ondersteuningsvraag moeten de kans krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. In de praktijk is dit nog niet zo simpel te regelen. De stelselwijzigingen, zoals de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten, hebben de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen op hun kop gezet. Ouders, scholen en zorgorganisaties in het hele land zien soms door de bomen het bos niet meer.

De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) NW-Veluwe stelt zich voor

30 oktober 2018

Als een leerling méér ondersteuning nodig heeft dan binnen de basisondersteuning kan worden gegeven, dan kan de leerling worden aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe (PCL NW-Veluwe). De PCL NW-Veluwe kijkt in overleg met de school, ouders en leerling welk passend traject wenselijk is.

Nieuwsbrief oktober 2018

29 oktober 2018

De nieuwsbrief van oktober 2018 is gepubliceerd!

Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking

17 oktober 2018

Vanaf 1 augustus 2018 is maatwerk in onderwijstijd mogelijk voor leerlingen die door psychische of lichamelijke beperkingen (tijdelijk) niet naar school kunnen. De school kan de leerling met instemming van de inspectie een aangepast onderwijsprogramma aanbieden dat afwijkt van de vastgestelde onderwijstijd. Op deze manier kan de leerling toch voor een deel onderwijs volgen op school.

‘Onderwijs en zorg hebben elkaar nodig.’

9 oktober 2018

‘Ga met kinderen in gesprek over wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en win advies in bij de ouders. Zij kennen het kind het beste.’ Met dat advies opende spreker Joy van der Stel de tweedaagse passend onderwijs. Gezeten in een hypermoderne rolstoel hield zij een betoog over het betrekken van ouders en kinderen bij zorg en onderwijs. ‘Mijn ouders leerden mij al heel vroeg dat mijn beperkingen geen hoofdrol spelen in mijn leven. Denk in kansen en mogelijkheden, niet in obstakels.’

Doelen nieuwe jeugdwet nog niet gerealiseerd, samenwerking gemeente-onderwijs moet beter

2 oktober 2018

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Nederland doet het over het algemeen goed op dit gebied.

Kamerlid Eppo Bruins bezoekt internationale schakelklas Harderwijk

25 september 2018

De Internationale Schakelklas van StartCollege, onderdeel van Landstede Groep, kreeg op 24 september hoog bezoek. Eppo Bruins, kamerlid voor de ChristenUnie, kwam tijdens de les Burgerschap kennis maken met nieuwkomers in Nederland. Docent Hielke van der Woude had Kamerleden uitgenodigd vanwege de maatschappelijke discussie over de lessen Burgerschap.

Passend onderwijs in de begroting OCW

21 september 2018

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. In de gepresenteerde begroting is passend onderwijs op een tweetal plaatsen genoemd.

Thuiszitten is geen optie

20 september 2018

Thuiszitten is geen optie is de titel van de conferentie in deze regio, die op 18 september is georganiseerd door de samenwerkingsverbanden van primair en voortgezet passend onderwijs in samenwerking met gemeentes en jeugdzorg.

Scholenconferentie Verrassend Passend

18 september 2018

Passend onderwijs bestaat nu ruim 4 jaar. Tijd om de balans op te maken! Op dinsdag 20 november organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een scholenconferentie. Kom ook, en doe inspiratie op van scholen die een mooie samenwerking tot stand hebben gebracht tussen speciaal en regulier onderwijs.

Praktijkvoorbeeld passend onderwijs: hoe leggen scholen verantwoording af?

13 september 2018

Hoe krijg je als samenwerkingsverband zicht op de besteding van de middelen voor passend onderwijs? En op de opbrengsten? We praten erover met Johan Flier, directeur-bestuurder van het Reformatorisch Samenwerkingsverband VO, het enige landelijke samenwerkingsverband. Er vallen 7 vo-scholen en 6 vso-scholen (5 cluster 3 en 1 cluster 4) onder dit samenwerkingsverband. Elke vo-school heeft een voorziening in huis voor cluster 4-leerlingen.

René Peeters: "Onderwijs en gemeenten werken te weinig samen"

12 september 2018

Voormalig wethouder René Peeters blikt vooruit op zijn nieuwste opdracht. Een riskante opdracht, omdat hij advies moet gaan uitbrengen hoe onderwijs, zorg en jeugd beter op elkaar kunnen aansluiten. "Als professionals voortdurend denken vanuit hun eigen positie dan gaat die samenwerking er nooit komen."

Factsheet Multiprobleem gezinnen

30 augustus 2018

Multiprobleem gezinnen (MPG) zijn al decennia lang onderwerp van studie. Tot dusver ligt de focus bij welzijn en zorg, het perspectief van veiligheid blijft daarbij onderbelicht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil zich meer richten op preventie en heeft het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies gevraagd een literatuuronderzoek uit te voeren naar de samenhang tussen zorg en justitie bij MPG.

Meld je aan voor de thuiszittersTOP op 18 september 2018!

23 augustus 2018

Thuiszitten is geen optie. Wat betekent dit voor mij, waar kan ik het verschil maken en wie heb ik daar bij nodig? Onderwijs, jeugdzorg en gemeenten organiseren op dinsdag 18 september 2018 een thuiszittersTOP voor alle direct betrokkenen in de regio Noord- Veluwe: leerlingen, ouders, onderwijs, cjg en andere ondersteuners.

Nieuwe website online

22 augustus 2018

Op dinsdag 21 augustus 2018 is de nieuwe website van Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe gepresenteerd. De website heeft een compleet nieuw jasje gekregen. Ook is alle informatie geactualiseerd.

Website passendonderwijs.nl opgeheven

22 augustus 2018

Let op: de website passendonderwijs.nl is opgeheven.

Nieuwsbrief september 2018

22 augustus 2018

Met de lancering van de nieuwe website, hebben wij ook een nieuwe nieuwsbrief ontwikkeld. Deze nieuwsbrief zal maandelijks verzonden worden. Wil je onze nieuwsbrief in het vervolg ook ontvangen?

Onderwijs valt niet onder de reikwijdte van de Jeugdwet

21 augustus 2018

Op 11 juli 2018 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de verhouding tussen onderwijs en individuele jeugdhulpvoorzieningen onder de Jeugdwet.

Wijzigingen voor komend schooljaar (2018-2019)

1 augustus 2018

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar treden landelijk een aantal wijzigingen in werking waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen.

Resultaten 2017

5 maart 2018

In 2017 heeft stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe de nodige ontwikkelingen gerealiseerd.

Kabinet zet ingezette koers passend onderwijs voort

16 oktober 2017

Het nieuwe kabinet zet de ingezette systematiek van passend onderwijs voort. Dat blijkt uit het Regeerakkoord dat dinsdag 10 oktober 2017 bekend werd gemaakt. Wel onderzoekt het kabinet op welke wijze het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd.

AO passend onderwijs

11 september 2017

Op 5 juli 2017 was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over passend onderwijs. Hierin werd de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs besproken.