Archief

Hemelvaartsdag

15 mei 2023

Regionale bijeenkomst Samenwerking Jeugd en onderwijs

14 oktober 2021

Samenwerkingsverbanden maken plannen om reserves af te bouwen

9 juli 2021

Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, hebben een plan gemaakt om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Een eerste analyse laat zien dat de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021) wordt behaald. Dat is een mooi eerste resultaat. Ook de geplande afbouw voor 2022 is in lijn met het sectorplan. Het definitieve rapport van de eerste monitoring (op basis van de ingediende plannen) wordt in de eerste week van september aan de minister aangebonden.

Herziene Onderzoekskader 2021 – Inspectie van het Onderwijs

2 juli 2021

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Vacature beleids-/kwaliteitsmedewerker (0,8 fte)

14 juni 2021

-VACATURE VERVULD- Wij zijn op zoek naar een beleids-/kwaliteitsmedewerker voor 0.8 fte.

Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro op zijn vroegst in 2025 ingevoerd

3 juni 2021

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een nieuwe verdelingssystematiek voor de gelden voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Inmiddels is duidelijk geworden dat deze nieuwe systematiek niet voor 2025 ingevoerd zal worden.

FAQ Privacy en gegevensdeling in de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

1 juni 2021

Er leven veel vragen rond privacy en het delen en verwerken van persoonsgegevens tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden. Deze verzameling van de veelgestelde vragen geeft antwoorden.

Eenmalige verlenging TLV

20 mei 2021

Na signalen vanuit het gespecialiseerd onderwijs dat veel SO-scholen de administratieve lasten die voortvloeien uit de aanvraag voor een TLV-verlenging als te zwaar beschouwen in deze tijden van pandemie, zijn het Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo, de Sectorraad GO, de PO-Raad en het ministerie van OCW met elkaar in overleg getreden over mogelijke oplossingen.

Online themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen

31 maart 2021

Op 28 januari vond de online bijeenkomst plaats over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen.

Maatregel 23: samenwerkingsverbanden stellen een eigen plan op voor 7 mei

19 maart 2021

De gezamenlijke samenwerkingsverbanden hebben een collectief plan aangeboden aan minister Slob voor het terugdringen van mogelijk bovenmatige reserves. De minister heeft als volgt op dit plan gereageerd: “Het Sectorplan voorziet in een ambitieuze en realistische agenda op hoofdlijnen voor de afbouw van de bovenmatige reserves bij samenwerkingsverbanden”, schrijft de minister. “Daarmee wordt voor nu voldaan aan de maatschappelijke oproep om onderwijsbudgetten niet onnodig op te potten, maar in te zetten voor leerlingen die dat nodig hebben. De komende tijd zal het plan nog aangescherpt moeten worden voor wat betreft de monitoring. Daarover treed ik in overleg met de werkgroep die het Sectorplan heeft opgesteld”, aldus de minister.

Scholen worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten

18 maart 2021

Als gevolg van de coronacrisis past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten en er vindt geen publicatie plaats van de onderwijsresultatenoverzichten op onze website. Op deze pagina leest u wat dit precies betekent voor onderzoeken, oordelen en publicatie van berekende oordelen van onderwijsresultaten.

Middelen passend onderwijs zijn niet bestemd voor bestrijding taalachterstanden (NT2)

17 maart 2021

Samenwerkingsverbanden krijgen bekostiging voor lichte en zware ondersteuning bedoeld voor de materiële instandhouding en de personeelskosten. Dit bedrag mag uitsluitend worden besteed aan de kosten voor de materiële instandhouding en de personeelskosten die samenhangen met de inrichting van de ondersteuningsstructuur binnen het samenwerkingsverband. Hoewel een taalachterstand een specifieke onderwijsbehoefte is die vraagt om specifieke ondersteuning, valt deze buiten de scope van passend onderwijs en mag daarom niet vanuit de middelen passend onderwijs worden bekostigd.

Scholen ervaren verzwaring door wijziging leerlingpopulatie vso

8 maart 2021

Besturen en scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) ervaren sinds de invoering van passend onderwijs dat het onderwijs aan hun leerlingen zwaarder is geworden. Ze schrijven dat toe aan veranderingen in de leerlingpopulatie. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Themabijeenkomst Toren van Houvast

9 februari 2021

Op 2 februari 2021 organiseerden wij onze jaarlijkse themabijeenkomst. Door corona was deze bijeenkomst anders dan anders, met name omdat deze online plaatsvond.

Dringend advies voor gebruik mondkapjes in het V(S)O per 5 oktober

2 oktober 2020

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen).

Onderzoek Kinderombudsman passend onderwijs

28 september 2020

Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften niet genoeg hulp krijgen op school. Zij lopen op school vaker tegen problemen aan in het passend onderwijs dan kinderen met lichte ondersteuningsvragen. Dit meldt de Kinderombudsman.

Protocol heropening voortgezet onderwijs

29 mei 2020

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 19 mei, het definitieve protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Dit protocol bevat een aantal verplichtingen en verschillende adviezen zodat alle scholen op 2 juni verantwoord open kunnen.

Extra geld onderwijs door coronacrisis

25 mei 2020

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs. Er gaat €200 miljoen naar studenten om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarnaast investeert het kabinet €244 miljoen in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo als extra ondersteuning voor leerlingen die dat door de coronacrisis nodig hebben.

Handreiking voor het vervoer van leerlingen

25 mei 2020

Het is de bedoeling dat zo min mogelijk leerlingen na de heropening van de scholen gebruik maken van het openbaar vervoer. Samen met regionale vervoerders en de ministeries van OCW en I&W heeft de VO-raad een handreiking gemaakt om er voor te zorgen dat elke leerling weer daadwerkelijk naar school kan komen.

Thuisschoolmaatje ook actief in onze regio

19 mei 2020

De VO-raad (vereniging voor scholen binnen het voortgezet onderwijs) heeft uit een snelle peiling onder schoolbesturen geconcludeerd dat ongeveer een vijfde van de leerlingen wel een steuntje in de rug kan gebruiken, omdat zij moeite hebben met het afstandsonderwijs. De VO-raad heeft namens de sector actie ondernomen juist deze groep te steunen door Thuisschoolmaatje te starten. Zij sluiten hiervoor aan bij een initiatief van Academie Tien, een school in het Utrechtse Leidsche Rijn.

Nieuwsbrief april 2020

16 april 2020

Inmiddels zijn we een aantal weken en ontwikkelingen verder in deze Corona-tijd. Wij brengen u graag op de hoogte van de updates tot nu toe in onze nieuwsbrief.

OCW publiceert slaag-zakregeling

9 april 2020

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling.

Nieuwsbrief maart 2020

1 april 2020

Het sluiten van de scholen tot en met de meivakantie heeft grote gevolgen voor het onderwijs, jeugdzorg, JGZ en welzijnswerk in de regio. Hoe de periode erna er uit zal zien is momenteel nog niet te zeggen. Stichting Leerlingenzorg helpt graag mee aan de best mogelijk informatievoorziening in deze verwarrende tijden. Daarom publiceren we komende weken tweewekelijks een nieuwsbrief over corona-gerelateerde zaken. Daarnaast plaatsen we regelmatig nieuwe updates op onze website.

Kabinet verlengt maatregelen tegen corona tot en met 28 april

31 maart 2020

Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft premier Rutte gezegd op een persconferentie na het crisisberaad tussen de meest betrokken ministers.

Geen centrale examens dit jaar

24 maart 2020

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Dit zijn de nieuwe maatregelen van het kabinet

23 maart 2020

Het kabinet maakte vanavond een reeks nieuwe maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Rutte zei dat een volledige lockdown nog niet nodig is, maar dat dat een volgende stap zou kunnen zijn.

Corona en de gevolgen voor passend onderwijs

20 maart 2020

De huidige situatie rond het coronavirus roept bij scholen en samenwerkingsverbanden vragen op die betrekking hebben tot passend onderwijs. En met name wat de gevolgen zijn voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. Tegelijkertijd zien we dat er door het hele land prachtige initiatieven ontstaan. Hieronder vindt u een overzicht met interessante informatie van het Steunpunt Passend Onderwijs.

Richtlijnen i.v.m. Coronavirus

16 maart 2020

Aan alle leerlingen, ouders, collega’s en netwerkpartners. Gisteren, 15 maart 2020, is een nieuwe stap gezet in de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Met ingang van vandaag tot 6 april 2020 zijn alle onderwijsvoorzieningen gesloten. Alleen voor kinderen wiens ouders in vitale sectoren werkzaam zijn, kunnen naar scholen komen voor opvang.

Informatie over het coronavirus

3 maart 2020

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) roept ook bij scholen vragen op. Over hoe om te gaan met leerlingen die terugkomen van vakanties bijvoorbeeld. En over geplande leerlingenreizen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste informatiebronnen en instanties waar scholen terecht kunnen. De VO-raad adviseert scholen de berichtgeving van deze instanties goed in de gaten te houden.