Extra geld voor doorstroomprogramma’s PO-VO

11 april 2019

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen, ook in de doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs. Daarom is het subsidiebedrag voor de doorstroomprogramma’s PO-VO verhoogd. Voor 2019 is voor deze doorstroomprogramma’s ruim €16 miljoen beschikbaar: €1000 per deelnemende leerling met een maximum van 124 leerlingen per doorstroomprogramma.

Doorstroomprogramma’s PO-VO zijn bedoeld voor leerlingen die bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs een hoger niveau aankunnen en dat ook willen, maar deze ambitie minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten kunnen realiseren. Bijvoorbeeld omdat zij vanuit hun omgeving minder ondersteuning krijgen.
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een doorstroomprogramma in ieder geval gericht zijn op het betrekken van ouders. Sinds dit jaar is ‘het inzetten op omgevingsfactoren en de thuissituatie’ een subsidievoorwaarde. Andere voorwaarden zijn het versterken van cognitieve en/of metacognitieve vaardigheden van leerlingen. Hierdoor wordt optimaal recht gedaan aan de doelstelling van deze regeling: extra aandacht en begeleiding voor minder kansrijke leerlingen die deze hulp volgens hun school nodig hebben.
 
Subsidieaanvragen kunnen tot 31 mei 2019 door het bevoegd gezag van een school worden ingediend met behulp van een aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Op de website van DUS-I vindt u meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure. Voor inhoudelijke ondersteuning over de ontwikkeling en uitvoering van doorstroomprogramma’s PO-VO kunt u per e-mail contact opnemen via: doorstroomprogrammas@vo-raad.nl.
 

Delen via: