Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan de onderwijspraktijk?

6 juni 2019

De Onderwijsraad bereidt een advies voor over onderwijsondersteuning. Hij geeft antwoord op de volgende vraag: Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie in de onderwijspraktijk en welke rollen en verantwoordelijkheden hebben overheid en scholen daarin? Het advies betreft de volgende onderwijssectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het hoger onderwijs komt in het advies niet als ‘afnemer’ van onderwijsondersteuning aan de orde, maar wel als ‘aanbieder’ van ondersteuning.

In het onderwijs bestaat een omvangrijke ‘schil’ van organisaties die – bijvoorbeeld als uitgever, methodemaker, opleider, toetsontwikkelaar, projectaanjager en onderzoeker– uiteenlopende onderwijsondersteuning verlenen aan scholen. Het kan gaan om ondersteuning op de volgende terreinen: a) professionalisering van bijvoorbeeld leraren of schoolleiders, b) leerlingenzorg en –ondersteuning, c) leermiddelen, methoden, toetsing en examinering, en d) organisatieontwikkeling, advies en onderzoek. Ondersteuning vindt vaak plaats op commerciële basis, maar diensten worden ook op niet-commerciële basis aangeboden door (semi)overheidsorganisaties (zoals de Steunpunten Taal en Rekenen), ledenorganisaties (zoals de sectorraden) en soms ook door het bedrijfsleven. 

Deze schil is in beweging. Zo heeft er een verschuiving plaatsgevonden van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde ondersteuning. Sindsdien gaat het overgrote deel van de middelen voor onderwijsondersteuning rechtstreeks naar de scholen. Zij hebben daardoor volledige bestedingsvrijheid over deze middelen. Een belangrijke vraag voor scholen hierbij is of zij ondersteuning van externe organisaties afnemen of deze zelf organiseren.

Met de omslag naar vraagsturing is ook de rol van de overheid veranderd. Landelijke schoolbegeleidingsdiensten zijn voor de overheid lange tijd een belangrijk instrument geweest om onderwijsbeleid te implementeren in de onderwijspraktijk. De huidige ondersteuningsinitiatieven van de overheid hebben vaak een tijdelijk karakter. De overheid is op zoek naar wat haar rol in onderwijsondersteuning is en hoe ze die kan invullen. 

Bovengenoemde ontwikkelingen waren voor de regering aanleiding om de Onderwijsraad te vragen een advies uit te brengen over dit onderwerp.

Wilt u bijdragen aan de voorbereiding van dit advies? Wij zien uw inhoudelijke bijdrage aan het advies graag tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar ondersteuning@onderwijsraad.nl

Bron: Onderwijsraad

Delen via: