Kamer wil landelijke norm voor basisondersteuning per schoollocatie

8 juli 2019

In het algemeen overleg van 26 juni werd al duidelijk dat de politiek fors wil ingrijpen in Passend onderwijs. In de nacht van 4 juli is een aantal moties aangenomen, onder andere over de effectiviteit van samenwerkingsverbanden, het wettelijk vastleggen van basisondersteuning en het beperken van financiële reserves.

De leden Heerema en Westerveld dienden een motie in, die is aangenomen, om bij de evaluatie Passend onderwijs in kaart te brengen hoe effectief samenwerkingsverbanden opereren, welke verschillen er tussen samenwerkingsverbanden zijn (o.a. wat betreft aanbod en organisatievorm) en hoe de vereveningsopgave eruitziet ten opzicht van de reserveposities. Zij verzoeken de regering te onderzoeken welke verschillende organisatiemogelijkheden er zijn om Passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te kunnen geven. Tijdens het debat was de Kamer stelliger en klonken er geluiden om de samenwerkingsverbanden op te heffen.

Basisondersteuning
De leden Kwint, Westerveld en Van den Hul verzochten in een (aangenomen) motie de regering om met alle betrokkenen een landelijke norm voor basisondersteuning per schoollocatie te formuleren. De Kamer zal deze normen betrekken bij de evaluatie Passend onderwijs. In het algemeen overleg stelde de Kamer ook dat de basisondersteuning wettelijk vastgelegd moet worden.
 
Financiële reserves
De regering moet met de samenwerkingsverbanden afspraken maken over het zo snel mogelijk inzetten van reserves. Deze motie van de leden Van Meenen en Rog werd ook aangenomen. Zij beargumenteerden dat samenwerkingsverbanden relatief weinig risico lopen en vrijwel geen langlopende verplichtingen hoeven aan te gaan, waardoor ze geen hoge reserves hoeven aan te houden. Dit vinden zij bovendien in schril contrast staan tot de klachten over gebrek aan ondersteuning in de klas van scholen, ouders en leerlingen. De motie-indieners zijn van mening dat middelen beter ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld een tijdelijke aanvulling van het extra ondersteuningsbudget op scholen, professionalisering van leraren of het verbeteren van lesmateriaal en leermiddelen. Ook moeten de kosten van samenwerkingsverbanden in kaart worden gebracht, aldus de motie van Westerveld en Van Meenen.
 
Andere aangenomen moties over Passend onderwijs gingen over:

  • Samenwerkingsverbanden moeten de kosten voor onderwijs aan hoogbegaafden voor hun rekening nemen; voor ouders is een eigen bijdrage niet meer nodig;
  • Betere borging van Passend onderwijs in het curriculum van de lerarenopleidingen;
  • De minister moet een coalitie gaan opbouwen (bestaande uit schoolleiders, leraren, ouders, leerlingen, besturen, gemeenten, kinderopvang en jeugdzorg) om tot inclusief en goed onderwijs voor ieder kind te komen;
  • Het verhogen van de kwalificatieplicht, zodat ook jongeren met een handicap of beperking na hun 21st onderwijs kunnen blijven volgen als ze nog niet uitgeleerd zijn.

Bron: AVS

Delen via: