Zorgplicht

Wanneer een leerling aangemeld wordt bij een school, heeft de school van aanmelding zorgplicht. Dit betekent dat deze school zorgt voor het juiste onderwijs, de nodige ondersteuning of een passende andere plek zoekt wanneer de school dit niet kan bieden. Elke leerling heeft recht op een passende plek in het onderwijs.

Om elke leerling een passende onderwijsplek te kunnen bieden werken de scholen samen in bepaalde regio's. Deze regionale samenwerkingsverbanden zorgen er bijvoorbeeld voor dat alle scholen in de regio dezelfde basisondersteuning aanbieden. Daarnaast hebben zij in beeld welke extra voorzieningen in de regio voor leerlingen beschikbaar zijn. 

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een plek krijgt op:

  • de school van eigen keuze;
  • een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden. Dit gaat in overleg met de ouders;
  • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De school moet altijd onderzoeken of zij de benodigde ondersteuning kan bieden. Als dit niet lukt mogen zij de leerling pas uitschrijven nadat er een passende plek is gevonden. De school moet deze plek voor de leerling zoeken. Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Bijvoorbeeld omdat er geen passend onderwijs voor ze is. 

De zorgplicht geldt in een aantal gevallen niet:

  • Als de school waar het kind is aangemeld vol is. Dat moet dan wel voor alle leerlingen gelden. Scholen mogen bijvoorbeeld niet een aanmelding weigeren omdat ze teveel kinderen met een beperking binnen de school of klas hebben. 
  • Indien de ouders weigeren de grondslag van de school te onderschrijven.
  • Wanneer leerlingen bijvoorbeeld een taalachterstand hebben en extra ondersteuning nodig hebben om die achterstand in te lopen. Voor de bestrijding van achterstanden zijn middelen beschikbaar bij de scholen en de gemeenten.
  • Bij aanmelding tot een instelling van cluster 1 of 2. Deze instellingen maken geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure. 
  • Een kind schrijft zich in op een ander niveau dan de oude school adviseert.

 

Delen via: