Samenwerking succesfactor voor transferklassen Harderwijk en Zeewolde

10 december 2018

In het schooljaar 2011-2012 startten de dr. A. Verschoorschool en het Morgen College in Harderwijk hun samenwerking om de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs voor de leerlingen die daar moeite mee hebben, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zij bieden vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) onderwijs aan de eerste twee leerjaren van het vmbo. Daarbij is het programma zo samengesteld dat de leerlingen toewerken naar de overgang naar het reguliere onderwijs in jaar drie op het Morgen College en naar een regulier vmbo-diploma aan het einde van leerjaar 4.

Jeugdjournaal te gast op Groevenbeek Putten

10 december 2018

Steeds meer scholen organiseren activiteiten waardoor het voor kinderen uit groep 8 makkelijker wordt om de overstap naar de brugklas te maken. Een goede zaak, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in het Jeugdjournaal van maandag 3 december.

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen schooldiploma

4 december 2018

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen voortaan een schooldiploma. Dat gaat minister Slob (Onderwijs) in de wet vastleggen, zo schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee wil de minister leerlingen in het praktijkonderwijs de erkenning geven die zij verdienen.

Internetconsultatie wetsvoorstel vervolgtraject lwoo en pro uitgesteld

4 december 2018

De geplande internetconsultatie over het wetsvoorstel voor een nieuw bekostigingsmodel leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs (lwoo/pro) en het loslaten van de criteria, procedure en licenties voor lwoo, is uitgesteld. Eerst is nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen wat het beste verdeelmodel is, aldus minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief, die op 4 december werd verzonden, maakte de minister ook bekend dat leerlingen in het pro een schooldiploma krijgen en dat verder wordt geïnvesteerd in de samenwerking tussen het pro en het vmbo/mbo.

Governance passend onderwijs wordt versterkt

30 november 2018

De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad nam een aantal maatregelen om de governance van passend onderwijs te verbeteren, waaronder het instellen van onafhankelijk toezicht.

Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet

28 november 2018

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren?

Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben

24 november 2018

Het kabinet komt met een set maatregelen, waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs te krijgen. Elk kind moet de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen, indien nodig met een aangepast programma op school of in een zorginstelling. De ministerraad stemt in met dit voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe doet het goed!

7 november 2018

De Wet passend onderwijs trad op 1 augustus 2014 in werking. Dit betekende nogal wat voor de scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. De afspraken die wij als samenwerkingsverband maken, leggen wij vast in het ondersteuningsplan. Het huidige ondersteuningsplan loopt van 2014 tot en met 2018. In 2015 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste taken van het samenwerkingsverband. Nu met de nieuwe planperiode in het vooruitzicht hebben we dit onderzoek opnieuw uitgevoerd.

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

6 november 2018

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een landelijk onderzoek laten doen naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.