Onderzoek zet aannames passend onderwijs recht

15 juli 2019

De Tweede Kamer sprak met onderzoekers van het NRO over passend onderwijs. Daarin zetten de onderzoekers een paar bekende aannames over de gevolgen van passend onderwijs recht.

Leerpleinen op het Nuborgh College Oostenlicht

9 juli 2019

Op het Nuborgh College Oostenlicht is het LWOO anders ingericht dan op de meeste scholen. De leerlingen werken niet in lokalen, maar op leerpleinen. Op deze leerpleinen zijn zo’n 60 leerlingen en een kernteam van 4 docenten aanwezig. Het leerplein omvat ook twee instructielokalen. In die instructielokalen krijgen de leerlingen les in de kernvakken. Op het plein kunnen ze verder werken aan hun eigen leerdoelen, alleen of in groepjes, is er mogelijkheid tot coaching, vinden mentorgesprekken plaats en is er verlengde instructie. Er wordt gewerkt met een weekplanner waar de leerdoelen van één week op staan. De leerlingen dragen hiervoor zelf de verantwoordelijkheid, waardoor het werk serieus genomen wordt.

Nieuwsbrief juli 2019

9 juli 2019

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar is verstuurd. Wil je meer weten over de stand van zaken van de hoogbegaafdheidssubsidie, het bezoek van de Inspectie van onderwijs en nog veel meer?

Leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs krijgen straks diploma

8 juli 2019

Voortaan krijgen alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil de leerlingen meer erkenning geven.

Kamer wil landelijke norm voor basisondersteuning per schoollocatie

8 juli 2019

In het algemeen overleg van 26 juni werd al duidelijk dat de politiek fors wil ingrijpen in Passend onderwijs. In de nacht van 4 juli is een aantal moties aangenomen, onder andere over de effectiviteit van samenwerkingsverbanden, het wettelijk vastleggen van basisondersteuning en het beperken van financiële reserves.

Heeft mijn kind recht op leerlingenvervoer?

4 juli 2019

De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een vergoeding voor “passend vervoer” naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het vervoer is bestemd voor leerlingen die zelf niet naar school kunnen, bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school te ver weg ligt.

Tweede Kamer over passend onderwijs: grote verbeterslag nodig

28 juni 2019

Op 26 juni hebben de leden van de Vaste Kamercommissie OCW in een debat van ruim vier uur kritische vragen gesteld aan minister Slob over passend onderwijs, dat volgens hen nog niet goed functioneert. De minister gaf in een reactie aan dat wel goede vooruitgang wordt geboekt; hij wil deze positieve beweging voortzetten.

Inspectie spreekt schoolbesturen en samenwerkingsverbanden aan op hoge reserves

22 juni 2019

Nog dit jaar zal de Onderwijsinspectie schoolbesturen en samenwerkingsverbanden aanspreken die hoge reserves aanhouden. Dit kondigen de ministers van OCW aan in een brief aan de Tweede Kamer. Deze schoolbesturen en samenwerkingsverbanden wordt om een nadere uitleg gevraagd en eventueel om met een onderbouwd plan te komen voor de inzet van bovenmatige reserves. Op basis van nader onderzoek stelt de Onderwijsinspectie signaleringswaarden vast om te bepalen wanneer een schoolbestuur of samenwerkingsverband te hoge reserves aanhoudt.

Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan de onderwijspraktijk?

6 juni 2019

De Onderwijsraad bereidt een advies voor over onderwijsondersteuning. Hij geeft antwoord op de volgende vraag: Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie in de onderwijspraktijk en welke rollen en verantwoordelijkheden hebben overheid en scholen daarin? Het advies betreft de volgende onderwijssectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het hoger onderwijs komt in het advies niet als ‘afnemer’ van onderwijsondersteuning aan de orde, maar wel als ‘aanbieder’ van ondersteuning.