Vacature: Wij zoeken een controller

26 november 2019

De samenwerkingsverbanden Zeeluwe (PO2509) en Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe (VO2509) zijn op zoek naar een nieuwe controller.

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voorgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor passend basisonderwijs in de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 35 schoolbesturen met ongeveer 20.000 leerlingen opgenomen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Samenwerkingsverband Zeeluwe wil meer kinderen binnen het reguliere onderwijs opvangen en daarmee thuisnabij onderwijs bieden. Het is de ambitie de kwaliteit van de basisondersteuning in alle scholen te verhogen. Dit doen we door de expertise van het speciaal (basis)onderwijs in te zetten voor de daadwerkelijke ondersteuning van de kinderen en de leerkrachten.

Functieprofiel Controller
De controller is een sparringpartner voor de directeur(-bestuurder). De controller vertaalt hetgeen in het veld gebeurt of gaat plaatsvinden naar financiële effecten en risico’s. Daarbij zijn zowel de ontwikkelingen in de regio als de landelijke en politieke ontwikkelingen van belang. Hierdoor kan de directeur beter onderbouwde besluiten nemen.

Het vakgebied van de controller betreft de besturing van de organisatie: is de organisatie in control? Worden aanvaardbare risico’s gelopen? Bereikt de organisatie haar doelen in voldoende mate?

De controller heeft een brede interesse, zowel in onderwijs als in de (politieke) omgeving waarin het samenwerkingsverband opereert en de manieren waarop een organisatie ge- en bestuurd wordt. De controller is in staat waarde toe te voegen in een omgeving waarin geen sprake is van macht maar de samenwerking en resultaten ontstaan vanuit houding en gedrag; de cultuur is leidend en niet de structuur.

Resultaatgebieden
• Het realiseren van een degelijke planning & controlcyclus waardoor het bestuur steeds zicht heeft op waar het samenwerkingsverband staat en hoe zich dat verhoudt tot de begroting respectievelijk de meerjarenverkenning en het ondersteuningsplan. Hiertoe wordt een onderbouwde begroting/ meerjarenverkenning opgesteld alsmede kwartaal en ad hoc-rapportages.
• Het vertalen van de strategische doelstellingen naar KPI’s en het opstellen van verantwoordingsrapportages aan de toezichthouder.
• Beoordelen van en bijdragen aan de verbetering van de administratieve organisatie en interne controle. Dit betreft onder meer het treasurybeleid, de inkoopprocedure, procuratieregeling en het directiestatuut.
• Beoordelen van de processen van het samenwerkingsverband en sturend bijdragen aan de verbetering daarvan.
• Uitvoeren van risicoanalyses en een bijdrage leveren aan het risicomanagement. • Bewaken van en rapporteren over de governance: zijn er voldoende checks and balances?
• Het coördineren van de realisatie van het jaarverslag. Eerste aanspreekpunt voor de accountant. • Trendanalyses gericht op niet-financiële en financiële ontwikkelingen.
• Secretariaat voor de auditcommissie van Zeeluwe waaraan gevraagd en ongevraagd advies wordt gegeven.

Competenties
De controller heeft een academisch werk- en denkniveau. Daarbij zijn vooral de volgende competenties van belang: 
• Analyse- en oordeelsvormende vaardigheden
• Flexibiliteit
• Organisatiesensitiviteit
• Onafhankelijkheid
• Resultaatgerichtheid
• Overtuigende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Wij zoeken
• Meerdere jaren ervaring als business controller in een dynamische, politiek getinte, non-profit-omgeving, bij voorkeur in het primair e/o voortgezet onderwijs.
• Affiniteit met en kennis van fiscale en juridische vraagstukken.
• Afgeronde vakgerichte HBO of WO-opleiding: bedrijfskunde, post hbo/doctoraal controlling.
• Iemand die geen directe verbinding heeft met de binnen de regio aangesloten schoolbesturen.

Wij bieden
• Een baan met uitzicht op een vast dienstverband;
• Een gecombineerde aanstelling bij beide samenwerkingsverbanden van maximaal 0,4 fte;
• Inschaling in de vo-cao afhankelijk van kennis en ervaring.

Solliciteren?
Vragen | Neem contact op met directeur Karin Verkerk kverkerk@zeeluwe.nl of Gert van de Kamp g.vandekamp@leerlingenzorgnwv.nl

Solliciteren | Stuur je motivatie met cv uiterlijk 9 december 2019 naar eborst@zeeluwe.nl

Planning gesprekken | in de week van 16 december 2019

Delen via: