Scholingsbudget

In de vastgestelde regeling Ontwikkelingsbudget is het volgende opgenomen:

Scholingsdeel

Het Ontwikkelingsbudget wordt met de navolgende uitgangspunten toegekend op aanvraag van scholen:

  • Scholing draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen uit het Ondersteuningsplan.
  • Aanvragen kunnen gedaan worden voor alle personeelsgeledingen, inclusief OOP.
  • Aanvraag kan op elk moment van het jaar plaatsvinden, maar wel minimaal twee maanden voordat de opleiding gaat starten.
  • De aanvragende school neemt 40% van de geraamde kosten voor haar rekening. Het samenwerkingsverband vergoedt de andere 60% van de kosten.
  • Indien er op een andere wijze subsidie voor het aangevraagde traject kan worden verkregen, wordt de aanvraag niet toegekend. In de aanvraag geeft de school aan dat alternatieven al overwogen/onderzocht zijn.
  • Na afloop van de opleiding/training geeft de school een terugkoppeling over de kwaliteit van de opleiding en over zaken die gedeeld kunnen worden, in bijvoorbeeld het Scholenberaad, het Zorgnetwerk, de themadag enz.
  • Indien docenten een workshop of andere werkvorm beschikbaar stellen voor de deelnemende scholen, wordt de inzet daarvoor (bij afname van dat aanbod) vergoed door het samenwerkingsverband.
  • Gezamenlijke aanvragen tot scholing van samenwerkende scholen hebben de voorkeur indien er keuzes dienen te worden gemaakt.

Het zogenaamde 'Train de trainer principe' is een voorkeursmethodiek indien er keuzes dienen te worden gemaakt.

Aanvragen dienen te worden ingediend met behulp van dit formulier (download) bij het samenwerkingsverband via info@leerlingenzorgnwv.nl.

Na bespreking in het Scholenberaad is besloten deze regeling niet toe te passen voor het behalen van een VO-bevoegdheid door oud-AB-ers zonder adequate lesbevoegdheid. Voor deze laatste doelgroep is de lerarenbeurs/zij-instromersregeling beschikbaar. Met andere woorden: alleen aanvragen die bijdragen aan het versterken van de ondersteuningsmogelijkheden binnen de scholen vallen binnen onze regeling.

Delen via: