Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO)

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) is bedoeld voor vmbo-leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor het behalen van hun diploma. Het LWOO is geen aparte leerweg. De meeste scholen binnen het samenwerkingsverband bieden deze vorm van ondersteuning.

Vmbo-scholen bepalen zelf of en hoe zij LWOO aanbieden. Bijvoorbeeld door:

  • kleinere klassen
  • bijlessen
  • huiswerkbegeleiding
  • trainingen om een leerling beter te laten studeren
  • verlengde instructie

LWOO kan plaatsvinden tijdens de lesuren, maar ook buiten de lesuren om. LWOO hoeft niet altijd de volle vier jaren te duren. Er zijn leerlingen die na één of twee jaar al in staat zijn zelfstandig goede resultaten te behalen.

Om vast te stellen of een leerling in aanmerking komt voor LWOO, wordt er getest op leerachterstanden. Een leerling die voldoet aan de criteria krijgt een zogeheten ‘aanwijzing’ voor LWOO.

Toelaatbaar tot het leerwegondersteunend onderwijs zijn leerlingen met:

  • Een leerachterstand tussen 25% en 50% op twee van de volgende leergebieden (niet zijnde de combinatie technisch lezen en spelling) namelijk technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en inzichtelijk rekenen. Bij leerlingen met tegenstrijdige criteria (sommige gegevens wijzen op LWOO, andere op PrO) en voor leerlingen met een IQ van 75 tot 80 kan er een keuze gemaakt worden tussen LWOO of PrO. Deze keuze moet bij de aanmelding expliciet beargumenteerd worden in de motivering. Alleen voldoen aan de criteria is niet voldoende: uit het dossier moet blijken dat het gaat om een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

Vorig schooljaar is bij wijze van proef het IQ-criterium losgelaten voor leerlingen in het LWOO. Ook dit jaar zal dat het geval zijn. Dit betekent dat een leerling die op twee van de vier gebieden, waaronder in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen, een leerachterstand heeft tussen 25 en 50% in aanmerking komt voor LWOO. Ook wanneer het IQ hoger is dan 90. 

Een aanwijzing voor LWOO moet door de basisschool of de school voor voortgezet onderwijs worden aangevraagd bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe. De PCL beoordeelt dit op grond van de informatie in het dossier, vooral op grond van het onderwijskundig rapport en de motivering. Wel zijn de bovengenoemde criteria leidend. Ingeval van twijfel neemt de PCL NW-Veluwe om te beginnen contact op met de IB-er van de aanleverende school en vervolgens eventueel met de beoogde VO-school. We denken graag mee, in het belang van de leerling. Alle inspanningen zijn erop gericht de leerling op de juiste plek in het VO te laten starten.

De officiële regeling treft u aan op de website Overheid.nl.

 

Delen via: