Hoe werkt de PCL NW-Veluwe?

Voor leerlingen waarmee de school handelingsverlegen is, dient een PCL-consultatie te worden aangevraagd. Binnen Docuware wordt daarvoor een dossier aangemaakt door de betreffende V(S)O-school.

In het dossier dient naast het aanvraagformulier ten minste informatie over de handelingsverlegenheid, de cijfers en het eventuele verzuim te worden opgenomen. De PCL organiseert dan een gesprek en bekijkt, in overleg met school, ouders en leerling, welk traject passend en wenselijk is.

Voor leerlingen waarvoor een arrangement nodig is, dient een aanvraagformulier te worden ingevuld. Binnen Docuware wordt daarvoor een dossier aangemaakt door de betreffende V(S)O-school. In het dossier dient naast het aanvraagformulier een onderbouwing voor de aanvraag te worden opgenomen die ondertekend is door ouders en school. In de aanvraag moet onder andere concreet vermeld staan wat de school nodig heeft aan uren, invulling etc. Na een positieve beoordeling door twee gedragsdeskundigen wordt de ondersteuning toegekend.

Voor leerlingen die geplaatst moeten worden in een school voor VSO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Binnen Docuware wordt daarvoor een dossier aangemaakt door de betreffende V(S)O-school. Voor leerlingen die vanuit het VO overstappen naar het VSO, is de VO-school degene die de aanvraag doet. Voor onderinstromers in het VSO dient de betreffende VSO-school de aanvraag in. In het dossier moet naast de aanvraag ten minste een ondertekende onderbouwing worden opgenomen. Overige relevante informatie dient eveneens te worden toegevoegd.

Voor een aanwijzing voor LWOO en een TLV voor PrO lever de school voor (speciaal) basisonderwijs een ondertekend onderwijskundig rapport aan via info@leerlingenzorgnwv.nl.

Een volledig dossier bevat een onderwijskundig rapport, voorzien van motivatie en ondersteuningsbehoefte; rapportage over het IQ; een LVS (met DL en DLE) en eventuele beschikbare onderzoeksrapportages, evenals de uitkomsten van een SE-onderzoek ingeval er sprake is van sociaal emotionele problematiek.

Voor meer informatie over criteria en gewenste inhoud van het dossier zie deze brochure (pdf).

Delen via: