Zware ondersteuning

Soms kan een reguliere school een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, niet voldoende helpen. Als er sprake is van zware ondersteuning, komt het speciaal onderwijs in beeld. Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters. De clusters zijn ingedeeld op basis van de problematiek van de leerlingen.Onder cluster 1 valt het onderwijs voor kinderen met een visuele beperking.
Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taal en ontwikkelingsstoornis (TOS).
Onder cluster 3 vallen de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke én/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie.
Onder cluster 4 vallen scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

De scholen binnen het samenwerkingsverband in Noordoost-Veluwe die speciaal onderwijs bieden, zijn:

De Lelie:  school voor VSO cluster 3 in Harderwijk en Ermelo (Driekansen), onderdeel van Educare | www.delelie.net

De Wingerd: school voor VSO cluster 3 in Nunspeet, onderdeel van Educare  |  www.dewingerdnunspeet.nl  

Dr. A. Verschoorschool: SO-school met een VSO-locatie (cluster 4, leerjaar 1 en 2) in Harderwijk    http://www.verschoorschool.nl/   

Emaus College: school voor VSO cluster 4 in Ermelo, onderdeel van  's Heeren Loo Onderwijs  |  www.shlonderwijs.nl/emauscollege

Rietschans College: school voor VSO cluster 4 in Ermelo, onderdeel van 's Heeren Loo Onderwijs | www.shlonderwijs.nl/rietschanscollege

Delen via: